Drets / Deures

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

 (Extracte dels reials decrets de 5 de maig i 28 d'agost de 1995)

 • Els alumnes tenen dret que el seu rendiment acadèmic siga avaluat amb objectivitat pels professors.
   
 • Els alumnes tenen dret a rebre orientació tutorial, escolar i professional.
   
 • Els alumnes tenen dret a ser respectats, és a dir, a no ser insultats o agredits física o verbalment.
   
 • Els alumnes tenen dret a elegir i ser elegits per a les tasques o responsabilitats acadèmiques.
   
 • Els alumnes tenen el deure d'estudiar. Això vol dir: assistir a classe amb puntualitat, complir els horaris, respectar als professors i l'estudi dels seus companys.
   
 • Els alumnes tenen el deure de respectar i utilitzar correctament el material (taules, cadires, parets, ...) i les instal•lacions del Col•legi.
   
 • Els alumnes tenen el deure de no discriminar a cap company de Col•legi per raó de la seua raça, sexe, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.
   
 • Els alumnes tenen el deure de justificar les faltes d'assistència a classe.
   
 • Els alumnes tenen el deure d'integrar-se la marxa del curs i participar activament en les activitats educatives (debats, equips, convivències, ...) que es programen.
   
 • Els alumnes, especialment els delegats, tenen el deure d'informar el tutor de qualsevol anomalia que observe durant el desenvolupament de la jornada escolar.