Reglament intern

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

El Reglament de Règim Intern és una norma interna que inclou el conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes que tenen com a objectiu regular l'organització del Centre, les normes de convivència i els procediments per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar i promoure la participació de tots els que formen la Comunitat Educativa.

El present Reglament de Règim Intern està basat en els següents documents:

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE)
   
 • Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures dels alumnes, pares, mares, tutors, professorat i personal d'administració i servicis.
   
 • Ordre de 31 de març de 2006 de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el pla de convivència.
   
 • Ordre de 12 de setembre de 2007 de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar.
   
 • Ideari dels Col•legis Claretians.