Secundària

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics i té per finalitat aconseguir que l'alumnat adquireix els elements bàsics de la cultura especialment en les seues dimensions humanística, artística, científica i tecnològica; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball, preparant-lo per la seua incorporació a estudis posteriors (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà), així com per a la inserció laboral, i formar-lo en l'exercici dels drets i deures propis d'una ciutadania activa.

El projecte pedagògic implantat en l'etapa està orientat al desenvolupament de les destreses necessàries per a la vida. Per mantindre uns alts nivells de qualitat, el Centre programa avaluacions de diagnòstic a 2n i 4t d'ESO, que permeten determinar els nivells de rendiment i el grau d'assoliment de competències al final d'estos cursos..

Per a tot això estan implantats diferents programes que implementen el procés d'ensenyament-aprenentatge (foment de la lectura; pràctiques de laboratori; participació en projectes interdisciplinaris; itineraris didàctics; àmbits d'aprenentatge; visites a centres de recerca). A tots ells s'hi afegeixen els que, pel seu caràcter específic, desenvolupen alguna competència concreta: educació mediambiental.

En estreta vinculació amb estos últims i amb la tasca tutorial, es desenvolupa el Pla d'Orientació Professional i Vocacional, que, amb l'objecte d'afavorir la presa de decisions, s'afegeix a les diferents proves programades dins l'acció tutorial de 3r i 4t d'ESO , la visita a diferents empreses, comptant amb la implicació de pares i mares del propi Col•legi i l'elaboració del consell orientador final d'etapa.

Al servici d'este projecte pedagògic, el Centre compta amb aules dotades dels equipaments necessaris (connexió a Internet per cable i xarxes WiFi) per integrar les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge i coneixement. Els ordinadors portàtils s'incorporen a l'aula, facilitant la implantació de projectes d'innovació (llibre digital) i la formació en l'ús segur d'Internet a través de programes específics. La plataforma Educ@mos fa possible la comunicació amb la família, així com el seguiment acadèmic i les tasques de gestió administrativa amb el Centre..

LE'enfocament de l'aprenentatge de les llengües estrangeres és fonamentalment comunicatiu. En les llengües implantades amb caràcter curricular (Anglès i Valencià) s'introdueix la figura de l'auxiliar de conversa i l'autoavaluació. Al llarg de l'etapa estan seqüenciats diferents projectes, programes d'immersió lingüística, intercanvis i cursos d'estiu a l'estranger. Les activitats extraescolars estan específicament orientades a la preparació d'exàmens externs en les llengües ofertades.

El Departament d'Orientació és l'encarregat de dissenyar les diferents línies de treball en relació amb l'atenció a la diversitat, així com de coordinar els processos de diagnòstic primerenc i les intervencions específiques amb alumnes a través de mesures de suport i reforç educatiu.

L'activitat pastoral integra les diferents accions (Convivències cristianes, Setmana de la Solidaritat, Setmana Vocacional, campaments d'estiu,catequesi de Confirmació ... des de la concepció d'un "centre en pastoral", en el qual les diferents propostes troben la seua raó de ser en una educació al servici dels valors de la solidaritat i el desenvolupament global des de la proposta de l'Evangeli.