A qui acudir

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

Primer nivell

Heu acudir, en primera instància, als que coneixen millor als vostres fills, i estan amb ells més hores al dia. Estos són:

    Els Professors:
 • Com observareu els vostres fills disposen ara, sobretot en els cursos més alts, de més d'un professor. Heu de consultar el quadre horari per conèixer els seus noms segons les assignatures que imparteixen i poder posar-vos en contacte, amb ells, per educ@mos.
    Els Tutors:
 • Solucionen els problemes diaris, ja que coneixen tots els fets dels vostres fills. Com també imparteixen classes, no sempre estan disponibles. Heu de posar en contacte amb ells per educ@mos.


Segon nivell

Quan un problema supera les atribucions del Tutor i dels professors, o no ha pogut ser resolt, heu d'acudir als Òrgans Unipersonals: 

    El coordinador d'Etapa:
 • És qui coordina tots els professors de l'etapa, les activitats lectives i les complementàries, així com els problemes lleus de disciplina. Per ajudar-se té als Tutors.
    El Cap d'Estudis:
 • És qui coordina i assigna, a tots els professors del col•legi, les seues activitats lectives i complementàries, així com els problemes greus de disciplina. Per ajudar-se té als Coordinadors d'Etapa.
    El secretari:
 • És l'encarregat de custodiar i emplenar els documents oficials acadèmics.
    L'Administrador:
 • Atén tots els temes burocràtics i administratius de la secretaria del Col•legi.
    El Conserge:
 • És l'encarregat de rebre i atendre als vostres fills i a vosaltres, en eixos temes diaris que sempre ocorren.
    El Coordinador de Pastoral:
 • En tot el referent a la pastoral i catequesi.
    El Director:
 • Heu acudir a ell quan el vostre problema no ha pogut ser resolt en les instàncies anteriors. El seu treball és coordinar tot el Col•legi i fer complir les lleis, però no fer-ho tot.


Tercer nivell

Està compost pels Òrgans Col•legiats, anomenats així perquè es componen de diverses persones o sectors representatius:   

    El Claustre de Professors.
 • Té com a funció tota la tasca educativa i pedagògica del Col•legi.
    El Consell Escolar:
 • Està compost per representants de l'Entitat Titular, Professors, Pares, Alumnes i Personal d'Administració i Servicis.
    L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)
 • Col•labora en les activitats educatives del Col•legi.