Funcions

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

(art. 57 LODE, D.F. Primera 5 LOPEG)

 


a)  Intervindre en la designació i cessament del director del centre, d'acord amb el que disposa l'art. 59.

b)  Intervindre en la selecció i acomiadament del professorat del centre, conforme amb l'art. 60.

c)  Garantir el compliment de les normes generals sobre admissió d'alumnes.

d)  Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats en el centre en matèria de disciplina d'alumnes.

e)  Aprovar, a proposta del titular, el pressupost del centre en el que es referix tant als fons provinents de l'administració com a les quantitats autoritzades, així com la rendició anual de comptes.

f)  Aprovar i avaluar la programació general del centre que amb caràcter anual elaborarà l'equip directiu.

g)  Proposar, si és el cas, a l'administració l'autorització per a establir percepcions als pares dels alumnes amb la realització d'activitats escolars complementàries.

h)  Participar en l'aplicació de la línia pedagògica global del centre i elaborar les directrius per a la programació i desenrotllament de les activitats escolars complementàries, activitats extraescolars i servicis escolars, així com intervindre si és el cas, en relació amb els servicis escolars d'acord amb allò que s'ha establit per les administracions educatives.

i)   Aprovar, si és el cas, a proposta del titular, les aportacions dels pares dels alumnes per a la realització d'activitats extraescolars i els servicis escolars quan així ho hagen determinat les administracions educatives.

j)  Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en aquelles accions assistencials a què el centre poguera prestar la seua col·laboració.

k)  Establir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i educatius.

l)   Aprovar, a proposta del titular el reglament de règim interior del centre.

m) Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.