Infantil

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

Partint del currículum d'esta etapa, l'educació infantil està orientada a l'assoliment del desenvolupament integral, harmònic i global de la persona en els diferents plans: físic, motriu, emocional, afectiu, social i cognitiu, i a procurar els aprenentatges que contribueixen i fan possible este desenvolupament.

Tenint en compte els Principis Pedagògics d'esta etapa, l'acció educativa està encaminada a generar el plaer d'explorar, d'experimentar, de descobrir, per comprendre, aprendre i construir, com a base d'un procés d'aprenentatge, tenint en compte tant la vessant personal com social. Pel que el centre aposta pel desenvolupament de projectes interdisciplinaris partint d'un eix temàtic motivador. A partir d'ell es defineixen els continguts a treballar tenint en compte els diferents àmbits d'experiència de l'etapa.

Els continguts educatius s'abordaran per mitjà d'activitats globalitzades que tinguen interès i significat per al nostre alumnat. Les situacions de la vida diària del centre constitueix l'eix vertebrador de les nostres activitats.

La implantació d'un programa d'Estimulació Primerenca (Consta de tres aspectes fonamentals: Estimulació auditiva a través de l'escolta de diferents audicions musicals, Estimulació motriu mitjançant la psicomotricitat i els circuits motors i els Bits d'intel•ligència) fonamentat en el Mètode Doman, afavoreix a nostre alumnat l'estimulació cerebral per ajudar-los a crear connexions neuronals, el que facilitarà aprenentatges posteriors.

Es considera prioritari el desenvolupament d'activitat és que impliquen una primera aproximació a les llengües, respectant el caràcter globalitzador de les activitats de manera que integren continguts educatius de les diferents àrees. Així mateix, es realitzen activitats globalitzades que suposes una primera aproximació a la lectura i a l'escriptura.

La realització d'activitats pedagògiques utilitzant els recursos que proporciona l'entorn proper és un dels objectius prioritaris de l'etapa.

Amb això es pretén l'observació i exploració de forma activa de l'entorn, mostrant en l'alumnat interès pel seu coneixement, vinculant-afectivament a este, el coneixement i valoració dels components bàsics del medi natural i algunes de les seues relacions, canvis i transformacions sentint-se part d'ell i el desenvolupament d'actituds de respecte i responsabilitat en la seua conservació el respecte.

El procés d'ensenyament-aprenentatge integra les Tecnologies de la Informació i Comunicació i les Tecnologies de l'Aprenentatge i Coneixements (TIC-TAC) amb l'objectiu d'assolir els majors nivells de qualitat.

A més, per tal d'afavorir el seguiment diari de l'alumnat, es disposa de la plataforma educativa Educ@mos, mitjà a través del qual les famílies mantenen un contacte continu i directe amb el professorat i el centre educatiu.

Com a valor afegit en l'etapa d'Educació Infantil destaquem el treball cooperatiu i directe amb les famílies per al desenvolupament integral del nostre alumnat. Des del Pla d'Acció Tutorial i el Pla d'Acció Familiar el professorat corresponsablement amb les famílies desenvolupa activitats per a l'alumnat. Algunes d'elles necessiten la participació directa de la família en el Col•legi (Setmana dels iaios, tallers, Festes col•legials, reunions de formació ...), mentre que en altres la implicació de la família adquireix una gran importància a través del treball en la llar donant suport al desenvolupament de projectes específics: La motxilla viatgera, Homenatge als majors...