Primària

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

"L'educació primària forma part de l'educació bàsica que comprèn sis cursos acadèmics que es cursaran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d'edat i té per finalitat proporcionar a tots els xiquets i xiquetes, una educació que permeta afermar el seu desenvolupament personal i la seua pròpia benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l'expressió i comprensió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul, així com desenvolupar les habilitats socials, els hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat. "

En l'Ideari de Col•legis de la Família Claretiana es recullen les opcions que guien el plantejament educatiu del Centre: la dignitat de la persona, l'amor evangèlic, la llibertat, la responsabilitat, la motivació i superació d'un mateix, la coherència, la veritat , la justícia i igualtat de drets, el treball en equip i la visió positiva de la vida.

“La raó de ser de la nostra missió educativa és cada alumne. La família i el Col•legi treballem en missió compartida per al desenvolupament dels infants i joves en totes i cadascuna de les dimensions que comporten la seua formació integral (individual, social i transcendent) segons els valors i l'esperit de l'Evangeli.

Famílies i educadors assumim responsablement el nostre compromís pel futur que els nostres fills i educands construiran. Sabem que la relació que establim amb cada un d'ells és pilar fonamental en la seua educació.”


Unir qualitat i equitat és un dels objectius principals del projecte pedagògic del nostre Centre. Des del Departament d'Orientació es defineixen les línies de treball amb els alumnes que necessiten reforç i suport educatiu, així com amb aquells que presenten necessitats educatives específiques.

La innovació és un eix prioritari de treball al Col•legi. En Educació Primària es troben implantats els següents projectes:

  • Des 1r d'Ed. Primària els xiquets participen en un projecte de trilingüisme. Este projecte suposa que s'imparteixin, en anglès i valencià, a més de les tres hores setmanals de llengua anglesa i valenciana dues hores corresponents a altres matèries curriculars.
     
  • Projecte de potenciació de la Biblioteca Escolar vinculat a l'aplicació del Pla de Lectura, Escriptura i Investigació de centre.
     
  • Programa de difusió del medi natural, geogràfic, històric i artístic de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València.

La implementació en l'ensenyament de llengües estrangeres és una prioritat per a nosaltres i per això realitzem un considerable esforç per augmentar i optimitzar la dotació de recursos materials (Aula d'Idiomes) i humans (Auxiliar de conversa).

Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials d'anglès (Centre Examinador Oficial de Trinity)

Per tal d'afavorir l'ús de l'idioma en contextos reals s'ofereix als alumnes la participació en activitats d'immersió lingüística (granja escola, week camp).

L'activitat pastoral integra les diferents accions (Oratori, Convivències cristianes, Setmana de la Solidaritat, Setmana Vocacional, campaments d'estiu ...).

Des de la concepció d'un "centre en pastoral", en el qual les diferents propostes troben la seua raó de ser en una educació al servici dels valors de la solidaritat i el desenvolupament global des de la proposta de l'Evangeli.

Al servici d'este projecte pedagògic, el Centre compta amb aules dotades dels equipaments necessaris (connexió a Internet per cable i xarxes WiFi) per integrar les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge i coneixement. Els ordinadors portàtils s'incorporen a l'aula, facilitant la implantació de projectes d'innovació (llibre digital) i la formació en l'ús segur d'Internet a través de programes específics.

La plataforma  Educ@mos fa possible la comunicació amb la família, així com el seguiment acadèmic i les tasques de gestió administrativa amb el Centre.